Lange tijd is er gewerkt aan een nieuwe regeling voor BV’s. De regeling voor BV’s is flexibeler en eenvoudiger gemaakt en wordt daarom de Flexwet genoemd. Volgens de wetgever heeft de BV met deze regeling een meer eigen karakter, met meer onderscheid van een NV. De mogelijkheden voor aandeelhouders om hun onderlinge verhoudingen te regelen zijn verruimd. Het is niet meer nodig om naast de statuten allerlei verhoudingen in aandeelhoudersovereenkomsten te regelen. De statuten bieden hiertoe thans zelf de mogelijkheden.

De belangrijkste wijzigingen zijn:

  • de afschaffing van het verplichte startkapitaal van € 18.000,00; voortaan is bij wijze van spreken een kapitaal van één eurocent voldoende;
  • het vervallen van de bankverklaring bij storting in geld en de accountantsverklaring bij storting in natura;
  • meer ruimte om statuten op maat te maken, zo is de blokkeringsregeling niet meer verplicht en is er de mogelijkheid om stemrechtloze of winstrechtloze aandelen uit te geven;
  • verruiming van de mogelijkheden voor besluitvorming, zoals rechtstreekse benoemingsrechten en besluitvorming buiten vergadering;
  • verruiming van de geschillenregeling;
  • meer verantwoordelijkheid voor het bestuur bij het doen van uitkeringen aan aandeelhouders; het bestuur moet goedkeuring verlenen voor het doen van dergelijke uitkeringen. Daarvoor moet worden getoetst of de bv de opeisbare schulden kan blijven betalen. Bij een onterechte uitkering, zijn de bestuurders aansprakelijk.

Veelgestelde vragen:

Is de Flex BV een nieuwe rechtsvorm?
Nee, met de nieuwe regeling is er geen nieuwe rechtsvorm bijgekomen. Vanwege de flexibiliteit en de ruime mogelijkheden die het nieuwe BV-recht biedt wordt er gesproken van ‘Flex BV’.

Geldt het nieuwe recht ook voor bestaande bv’s?
Ja, vanwege de onmiddellijke werking van het nieuwe recht, geldt de nieuwe wetgeving ook voor bestaande BV’s.

Is het verplicht om de statuten aan te passen?
Nee, het is niet verplicht om de statuten aan te passen nu de nieuwe wet in werking is getreden. Echter, bepalingen rondom kapitaalbescherming die uit de wet zijn geschrapt, maar die nog wel in de statuten staan, moeten worden nageleefd. Als het dus wenselijk is aan te sluiten bij de nieuwe wetgeving, moeten de statuten worden aangepast.

Bij de eerste statutenwijziging na 1 oktober 2012 zullen tevens enkele wijzigingen verplicht worden doorgevoerd:
– zo zal er voor een BV met een raad van commissarissen een belet- of ontstentenisregeling voor de commissarissen in de statuten moeten worden opgenomen;
– en aan de voor 1 oktober 2012 met medewerking van de vennootschap uitgegeven certificaten van aandelen, moet vergaderrecht worden verbonden 
overeenkomstig artikel 227 lid 2. Tot het moment van de statutenwijziging worden onder certificaten waaraan bij de statuten vergaderrecht is verbonden tevens verstaan certificaten die voor 1 oktober 2012 over vergaderrecht beschikten en die in het aandeelhoudersregister zijn opgenomen.

Is er iets veranderd met betrekking tot de benoeming van bestuurders?
De thans geldende hoofdregel is gehandhaafd: de benoeming van bestuurders geschiedt voor de eerste maal bij de akte van oprichting en later door de algemene vergadering. De statuten kunnen echter bepalen dat de benoeming geschiedt door een vergadering van houders van aandelen van een bepaalde soort of aanduiding. Daaronder kunnen bijvoorbeeld houders van aandelen met bepaalde nummers worden verstaan. Vereist is wel dat iedere aandeelhouder met stemrecht kan deelnemen aan de besluitvorming inzake de benoeming van ten minste één bestuurder. Een wijziging van de statuten in die zin behoeft een unaniem besluit. Het is echter niet mogelijk om een aandeelhouder met toenaam in de statuten te noemen die een bepaalde bestuurder mag benoemen (bijvoorbeeld: bestuurder A wordt benoemd door aandeelhouder Jansen BV).

Is er voor de inbreng in natura helemaal geen beschrijving of verklaring meer nodig?
Nee, de accountantsverklaring is vervallen. Het blijft wel nodig om een inbrengbeschrijving op te (laten) stellen.

Mag het gestorte kapitaal worden uitgekeerd aan de aandeelhouders nu het minimumkapitaal van € 18.000,00 is vervallen?
Indien de statuten een bepaling bevatten met betrekking tot de omvang van het kapitaal en het doen van uitkeringen, zullen eerst de statuten moeten worden gewijzigd om de uitkering überhaupt mogelijk te maken. Vervolgens zal het bestuur goedkeuring moeten verlenen voor het doen van de uitkering. Daarvoor moet worden getoetst of de vennootschap kan blijven voortgaan met het voldoen van de opeisbare schulden.

Mocht u vragen hebben over de wijzigingen en wat dit voor uw onderneming zou kunnen betekenen, neem dan contact met ons op.