ALGEMENE VOORWAARDEN

De Algemene Voorwaarden waaronder door of vanwege de maatschap Axent Notarissen diensten worden verleend.

1. Axent Notarissen (“de maatschap”) is een burgerlijke maatschap van drie besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (deze vennoten hierna genoemd: “de maten”), die zich ten doel stelt de praktijk uit te oefenen van het ambt van notaris, een en ander in de ruimste zin van het woord. Een lijst van de maten wordt op verzoek toegezonden.

2.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsbetrekkingen, waarbij de maatschap als (potentiële) opdrachtnemer en/of verlener van diensten optreedt of andere werkzaamheden verricht. De algemene voorwaarden gelden niet alleen ten behoeve van de maatschap maar ook ten behoeve van de (voormalige) maten alsmede hun (voormalige) bestuurders, alle andere personen die voor de maatschap werkzaam zijn, alle personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld, alsmede alle personen voor wier handelen de maatschap aansprakelijk zou kunnen zijn dan wel de eventuele erfgenamen van alle genoemde personen.

3 a. Alle opdrachten worden geacht te worden gegeven aan en aanvaard door de maatschap. Dit geldt ook indien het de uitdrukkelijke of stilzwijgende bedoeling is dat de opdracht door een bepaalde persoon wordt uitgevoerd. De werking van artikel 7:404 Burgerlijk Wetboek (“BW”), dat voor het laatstgenoemde geval een regeling geeft en de werking van artikel 7:407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt in het geval waarin twee of meer personen een opdracht hebben ontvangen, worden volledig uitgesloten.

3 b. De opdrachtgever vrijwaart de maatschap tegen aanspraken van derden, de redelijke kosten van rechtsbijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de opdrachtgever verricht, tenzij één en ander het gevolg is van grove  nalatigheid of opzet.

3 c. Verstrekte opdrachten worden door de maatschap uitsluitend uitgevoerd ten behoeve van de opdrachtgever. Derden kunnen aan de inhoud van de verrichte werkzaamheden, en meer in het algemeen aan de wijze waarop aan die verstrekte opdrachten al dan niet uitvoering is gegeven, geen rechten ontlenen

4. Het niet-weersproken in ontvangst nemen van een door de maatschap opgemaakte opdrachtbevestiging of conceptakte impliceert de erkenning van het verlenen van een opdracht.

5 a. Bij de uitvoering van een aan de maatschap verstrekte opdracht, laat de maatschap zich bijstaan door personen, die voor de maatschap werkzaam zijn en/of personen die bij de uitvoering van enige opdracht door de maatschap zijn ingeschakeld. Het staat de maatschap vrij om verleende opdrachten en werkzaamheden onder haar verantwoordelijkheid door de door haar aan te wijzen maten en werknemers van de maatschap te laten uitvoeren, in voorkomend geval met inschakeling van derden.

5 b. De maatschap zal bij het inschakelen van derden, die niet in de maatschap werkzaam zijn, zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en in ieder geval bij de selectie van derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De maatschap is niet aansprakelijk voor tekortkomingen van derden. De maatschap is gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens de opdrachtgever te aanvaarden.

6. In geval een opdracht wordt verstrekt door meerdere personen, is ieder van hen hoofdelijk aansprakelijk voor de kosten (honorarium en eventuele verschotten) die uit hoofde van de opdracht aan de maatschap verschuldigd zijn. Indien de opdracht wordt verstrekt door een natuurlijke persoon namens een rechtspersoon en deze natuurlijke persoon beschouwd kan worden als (mede) beleidsbepaler van deze rechtspersoon, is deze natuurlijke persoon tevens opdrachtgever. Bij wanbetaling door de rechtspersoon is hij derhalve persoonlijk aansprakelijk voor de betaling van de declaratie, onverschillig of deze, al dan niet op verzoek van de opdrachtgever, ten name van een rechtspersoon is gesteld dan wel ten name van de opdrachtgever als natuurlijke persoon.

7 a. Behoudens voor zover uit de aard van de dienstverlening anders voortvloeit en behoudens nadere afspraak wordt telkens na afloop van een periode van maximaal een kalenderkwartaal gedeclareerd.

7 b. De betalingstermijn bedraagt, tenzij anders is overeengekomen of anders is vermeld, veertien (14) dagen.

7 c. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de opdrachtgever in verzuim en is over het declaratiebedrag de wettelijke vertragingsrente verschuldigd.

7 d. Indien invorderingsmaatregelen tegen de in verzuim zijnde opdrachtgever worden getroffen, komen de kosten vallende op de invordering voor rekening van de opdrachtgever.

7 e. Indien een declaratie niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan de maatschap, nadat deze de opdrachtgever daarvan op de hoogte heeft gesteld, haar werkzaamheden ten behoeve van de betrokken opdrachtgever opschorten. De maatschap is niet aansprakelijk voor schade die ontstaat als gevolg van deze opschorting van de werkzaamheden.

8 a.  De maatschap kan, indien daartoe gelet op de aard van de zaak aanleiding bestaat, van de opdrachtgever een voorschot verlangen alvorens de opgedragen werkzaamheden zullen worden aangevangen. Een voorschot wordt bij het einde van de opdracht verrekend.

8 b. Indien een bank kosten en/of negatieve rente  op de derdengelden in rekening brengt, is de maatschap gerechtigd die negatieve rente en/of kosten, door te berekenen aan de opdrachtgever (of rechthebbende).

9 a. De maatschap heeft een beroepsaansprakelijkheidsverzekering voor bedragen, die door de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie worden voorgeschreven.

9 b. Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het kader van deze verzekering in het desbetreffende geval wordt uitbetaald, vermeerderd met het eigen risico. Indien en voorzover om welke reden dan ook geen uitkering krachtens genoemde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 15.000,00 (vijftien duizend euro).

9 c. De sub b opgenomen aansprakelijkheidsbeperking geldt ook voor het geval dat ten onrechte een opdracht is geweigerd en daaruit schade voortvloeit.

9 d. Het is de opdrachtgever verboden de vordering tot schadevergoeding te cederen of te verpanden.

10 a. Ingeval de opdrachtgever of een derde klachten heeft over de uitvoering van de opdracht, dient hij de maatschap daarvan binnen twee maanden na ontdekking van de tekortkoming, althans nadat de tekortkoming redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven, bij gebreke waarvan hij er geen beroep meer op kan doen, dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd.

10 b. Alle rechtsvorderingen van de opdrachtgever, gegrond op feiten die de stelling zouden rechtvaardigen dat de opdracht onzorgvuldig of gebrekkig is uitgevoerd, verjaren door verloop van één (1) jaar na de overeenkomstig lid a. gedane kennisgeving.

10 c. De Verordening Klachten- en geschillenregeling van de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie is op de dienstverlening van toepassing.

11De dossiers worden, voorzover geen zwaardere wettelijke bewaringsrichtlijnen gelden, gedurende ten minste tien jaar bewaard.

12 a. Op de rechtsverhouding tussen de maatschap en haar opdrachtgever is het Nederlands recht van toepassing.

12 b. Alleen de Nederlandse rechter is bevoegd om van enig geschil tussen de maatschap en een opdrachtgever kennis te nemen.

13. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten van een opdrachtgever en zijn in de Nederlandse en Engelse taal gesteld. In geval van geschil over de inhoud of strekking van deze voorwaarden zal de Nederlandse tekst bindend zijn.

14. Met het verstrekken van de opdracht verklaart opdrachtgever zich akkoord met deze algemene bepalingen. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant onder nummer 3/2022 op 12 januari 2022.