KLANTENPORTAAL
logo Axent notarissen

Fusie & Splitsing

Fusie en Splitsing

Fusie en splitsing zijn complexe juridische processen die zorgvuldig moeten worden uitgevoerd om de belangen van alle betrokken partijen te beschermen. Bij een fusie worden rechtspersonen samengevoegd tot één, terwijl bij splitsing het vermogen van een rechtspersoon wordt verdeeld over meerdere entiteiten. Fusie en splitsing vereisen duidelijke plannen, goedkeuring van aandeelhouders en informatieverstrekking aan schuldeisers. De notaris speelt een centrale rol in het waarborgen van een correcte uitvoering en inschrijving in het Handelsregister. Goede begeleiding en aandacht voor de wettelijke eisen zijn essentieel voor een succesvolle transitie bij zowel fusie als splitsing.

Fusie splitsing notaris tekenen

De fusie op splitsing van rechtspersonen moet door de notaris officieel worden vastgelegd in een notariële fusie- of splitsingsakte. Voordat deze aktes getekend kunnen worden is een fusie- of splitsingsplan doorlopen. Deze plannen bevatten details over de voorgenomen transactie, zoals de verdeling van activa en passiva, de rechten van aandeelhouders, en eventuele afspraken over de continuïteit van het bedrijf.

De notaris moet toezien op de naleving van wettelijke vereisten, waaronder het informeren van aandeelhouders en schuldeisers over de fusie of splitsing en het verkrijgen van de benodigde goedkeuringen. Na ondertekening wordt de akte door de notaris ingeschreven in het Handelsregister. De notaris speelt ook hier weer een belangrijke rol.

Juridische fusie

Een juridische fusie komt tot stand door de vermogens van twee of meer rechtspersonen samen te voegen tot één. Er is sprake van één of zijn meerdere fuserende rechtspersonen die verdwijnen en één verkrijgende rechtspersoon. De verkrijgende rechtspersoon kan een van de verdwijnende rechtspersonen zijn, of er wordt een nieuw entiteit opgericht.

Juridische fusies worden geregeld door de wet en volgen een vastgelegd proces om de rechten en belangen van alle betrokken partijen te waarborgen. Dit proces vereist het opstellen van een fusieplan, goedkeuring van aandeelhouders en mededelingen aan schuldeisers. Een notaris speelt een cruciale rol bij het begeleiden van de fusie en bij de inschrijving ervan in het Handelsregister. Hierdoor wordt gezorgd voor een transparante en geordende overgang van vermogens tussen de betrokken partijen.

Juridische splitsing

Bij een juridische splitsing wordt het vermogen van een rechtspersoon verdeeld over één of meer andere bestaande of nieuw opgerichte rechtspersonen. De splitsende rechtspersoon kan daarna ophouden te bestaan (volledige splitsing) of blijven voortbestaan (gedeeltelijke splitsing), afhankelijk van de situatie. De verdeling van het vermogen gebeurt op basis van een splitsingsplan, waarin de verdeling van activa en passiva, en de rechten en plichten van betrokken partijen worden vastgelegd.

Een juridische splitsing moet verlopen via wettelijke regels om de belangen van aandeelhouders, schuldeisers en andere betrokkenen te beschermen. Zo moeten er mededelingen worden gedaan aan schuldeisers en zijn er procedures voor stemming en goedkeuring door aandeelhouders. Een notaris speelt een belangrijke rol bij de uitvoering van een juridische splitsing en bij de registratie van de wijziging bij het Handelsregister.

Zuivere splitsing

De zuivere splitsing is een complexe juridische procedure die zorgvuldig moet worden uitgevoerd om aan alle wettelijke eisen te voldoen. Zoek hiervoor een geschikte notaris, zoals Axent Notarissen.

Een zuivere splitsing is een vorm van juridische splitsing waarbij een rechtspersoon (de splitsende rechtspersoon) zijn volledige vermogen verdeelt over twee of meer andere rechtspersonen. De oorspronkelijke rechtspersoon houdt op te bestaan nadat het gehele vermogen is verdeeld. De verkrijgende rechtspersonen kunnen bestaande of nieuw opgerichte entiteiten zijn. Verdeling van activa en passiva gebeurt volgens vastgesteld splitsingsplan.

Afsplitsing

Bij een afsplitsing wordt een deel van het vermogen van een rechtspersoon afgescheiden en overgedragen aan één of meer andere bestaande of nieuw opgerichte rechtspersonen. De oorspronkelijke rechtspersoon blijft bestaan, terwijl een deel van zijn activa en passiva wordt overgedragen. Dit proces begint met het opstellen van een splitsingsplan, dat goedgekeurd moet worden door de aandeelhouders. Schuldeisers moeten worden geïnformeerd en kunnen bezwaar maken om hun belangen te beschermen. Een notaris begeleidt het proces en zorgt voor inschrijving in het Handelsregister. Afsplitsing kan gebruikt worden om een onderneming te herstructureren.

5 veel gestelde vragen over fusie en splitsing

Een akte van fusie is een officieel document dat door een notaris wordt opgemaakt en ondertekend om een fusie tussen twee of meer rechtspersonen juridisch bindend te maken. Het bevat details over de samengevoegde entiteiten, zoals de verdeling van activa en passiva, en de voorwaarden van de fusie. Na registratie in het Handelsregister treedt de fusie in werking.
Een fusie kan worden beschouwd als een overdracht, omdat de activa en passiva van de verdwijnende rechtspersonen worden overgedragen aan de verkrijgende rechtspersoon. Dit resulteert in de samensmelting van vermogens en activiteiten tot één entiteit.
Een fusiehypotheek is een hypotheek die ontstaat wanneer twee of meer afzonderlijke hypotheken worden samengevoegd tot één hypotheek. Dit kan bijvoorbeeld gebeuren bij een fusie van bedrijven of een herstructurering waarbij verschillende eigendommen met hypotheken worden samengevoegd. De fusiehypotheek vereenvoudigt de hypotheekadministratie en kan leiden tot efficiëntere voorwaarden.
In een splitsingsvoorstel staan de plannen voor het splitsen van een rechtspersoon in één of meer andere entiteiten. Het bevat informatie over de verdeling van activa en passiva, en de rechten en plichten van de betrokken partijen. Aandeelhouders en schuldeisers worden geïnformeerd en hun goedkeuring kan nodig zijn voor de uitvoering van het voorstel.
Dat hangt ervan af of de splitsing zuiver of gedeeltelijk is. Bij zuivere splitsing kan de oorspronkelijke rechtspersoon ophouden te bestaan. Bij een gedeeltelijke splitsing kan de oorspronkelijke rechtspersoon gedeeltelijk blijven voortbestaan. De rechten en plichten, gaan in beide gevallen over op de verkrijgende entiteiten.

Met persoonlijke benadering en aandacht voor detail begeleiden onze ervaren notarissen u bij elke stap van de fusie of splitsing, van het opstellen van fusie- of splitsingsplannen tot de uiteindelijke inschrijving in het Handelsregister. Maak vrijblijvend een afspraak; wij helpen u graag verder!

Contact opnemen
 • Oprichting
  Bedrijf starten?
  Als u een eigen bedrijf wilt beginnen, hebt u veel te regelen. Denk daarbij ook aan de keuze van de meest geschikte bedrijfsvorm. Zoveel mogelijkheden, zoveel zaken om rekening mee te houden.
  Meer informatie
 • Projectontwikkeling
  Projectmatige (nieuw)bouw plannen?
  Als projectontwikkelaar is het prettig om te weten dat je één aanspreekpunt hebt. En dat je gedurende het gehele project kunt rekenen op vakkundige hulp en advisering.
  Meer informatie
 • Wonen
  Huis gekocht?
  Hebt u een koopwoning op het oog? Voordat u tot de koop overgaat, moet u zich eerst in een aantal zaken verdiepen.
  Meer informatie
 • Overlijden
  Afwikkeling nalatenschap
  Wat u moet regelen na een overlijden en wat gebeurt er met de erfenis? Hoe verdeel je een nalatenschap? Lees meer over afwikkeling van de nalatenschap.
  Meer informatie
 • Over ons
  Toegankelijk en ’to the point’
  Onze notarissen en medewerkers zijn er voor u als klant. Het is ons werk om zaken te formaliseren en dat woord raakt gelijk de kern van de zaak: het formele ziet u terug in onze contracten en documenten.
  Meer informatie
 • Relatie
  Gaan jullie trouwen?
  Bij trouwen of een geregistreerd partnerschap gelden wettelijke regels. Huwelijkse voorwaarden en partnerschaps­voorwaarden maken die regels voor elke situatie op maat.
  Meer informatie
 • Werken bij
  Werken bij Axent
  Welkom bij Axent, de (werk)plek waar professionaliteit en aandacht voor elkaar prima samengaan.
  Meer informatie
logo Axent Notarissen
Wij zijn een zelfstandig notariskantoor in Terneuzen met expertise in familierecht, onroerend goed en ondernemingsrecht. Een notariskantoor in Zeeland, waarbij maatwerk en efficiëntie centraal staan.
Openingstijden: werkdagen van 08.30 tot 12.00 uur en van 13.00 tot 17.00 uur
NL14 RABO 0362 3800 66
NL61ABNA0511042507
Kvk 59 36 26 77
chevron-down linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram