Er gaat veel denkwerk vooraf aan het beginnen van een eigen onderneming. Eén van de vragen is welke ondernemingsvorm het beste past bij deze te starten onderneming. De keuze is bepalend voor de risico’s die u als ondernemer loopt en voor de fiscale behandeling van de onderneming. Veel zaken rondom het oprichten van een onderneming zijn maatwerk, daarom nodigen wij u graag uit voor een persoonlijk gesprek met één van de notarissen om uw wensen te bespreken. Eén van de bijkomende vragen zal ook zijn, als u bent getrouwd of een geregistreerd partnerschap bent aangegaan, of het huwelijksregime aansluit bij de wens om een onderneming te starten. Met het oog op de ondernemersrisico’s is het belangrijk om ook hier over na te denken.

De belangrijkste ondernemingsvormen zijn kort weergegeven de volgende:

Eenmanszaak
Zoals de naam al weergeeft, bij een eenmanszaak drijft u de onderneming alleen. Dat betekent niet dat u geen personeel in dienst kan hebben. U valt als ondernemer onder het regime van de inkomstenbelasting. Als u aan de voorwaarden voldoet, kunt u in aanmerking komen voor de nodige ondernemersfaciliteiten. De eenmanszaak heeft geen rechtspersoonlijkheid, zodat u in privé aansprakelijk bent voor de zakelijke schulden.

Maatschap / Vennootschap onder firma
Als u een zelfstandig beroep uitoefent (bijvoorbeeld tolk of huisarts), dan kunt u een samenwerking starten met beroepsgenoten in de vorm van een maatschap of een kosten-maatschap. Bij een kosten-maatschap blijft u zelfstandig, maar faciliteiten als een receptie of de schoonmaak van het pand, kunt u voor gezamenlijke rekening verzorgen, zodat er kosten kunnen worden bespaard. U valt als ondernemer, voor uw deel van de maatschap, onder het regime van de inkomstenbelasting.

Een vennootschap onder firma is een vergelijkbare ondernemingsvorm als de maatschap, maar de samenwerking staat in deze vorm boven de zelfstandigheid; naar buiten toe werkt u gezamenlijk (terwijl bij de kosten-maatschap de eigen praktijk voorop staat). Elke vennoot valt apart onder de inkomstenbelasting.

Ook de maatschap en vennootschap onder firma hebben geen rechtspersoonlijkheid. Ingeval van een maatschap zijn de maten naar evenredigheid van hun aandeel in de onderneming aansprakelijk voor de schulden. Ingeval van een vennootschap onder firma zijn de vennoten hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden. Dit zou kunnen betekenen dat u wordt aangesproken voor een schuld die door uw medevennoot is aangegaan.

Besloten Vennootschap
Een besloten vennootschap (BV) kunt u alleen of samen met anderen oprichten. Dit moet bij notariële akte. Sinds de invoering van de nieuwe BV-regeling op 1 oktober 2012 is geen minimumkapitaal meer vereist. Een BV valt onder het regime van de vennootschapsbelasting. De aandeelhouders hebben naast het bestuur een belangrijke functie in de onderneming.

De BV heeft rechtspersoonlijkheid, zodat u in beginsel niet in privé aansprakelijk bent voor de schulden. Uiteraard moet u zich wel houden aan de regels van zorgvuldig ondernemerschap. Ingeval u directeur-grootaandeelhouder (DGA) bent van de BV gelden voor u nog bijzondere regels met betrekking tot het salaris dat u zichzelf mag – of beter gezegd – moet toekennen. Laat u zich hierover goed informeren.

Coöperatie
De coöperatie is een bijzondere subvorm van de vereniging. De coöperatie werd in het verleden veel gebruik in de agrarische sector. Tegenwoordig gieten samenwerkende ondernemers hun samenwerking in deze rechtsvorm. Denk aan bedrijfscoöperatie: deze behartigt de belangen van de leden (alle zelfstandige ondernemers) op het gebied van bijvoorbeeld inkoop of reclame. Ook voor ZZP’ers die samen aan een project werken kan de coöperatie een geschikte samenwerkingsvorm zijn.

Stichting / Vereniging
Ondanks dat een stichting of vereniging meestal niet wordt aangemerkt als onderneming, worden ze hier toch genoemd vanwege het vele gebruik dat wordt gemaakt van deze rechtsvormen. Een stichting moet worden opgericht bij notariële akte. Datzelfde geldt voor een vereniging, al is er een mogelijkheid dit achterwege te laten. Consequentie is wel dat dan de bestuurders naast de vereniging aansprakelijk zijn voor de schulden. Het grootste verschil tussen een stichting en een vereniging is, is dat deze laatste rechtsvorm leden heeft, terwijl dat bij de stichting niet mogelijk is.

In sommige gevallen wordt een stichting of vereniging aangemerkt als onderneming, zodat er een aangifteplicht voor de vennootschapsbelasting bestaat. Dit geldt bijvoorbeeld voor sportclubs, ANBI’s, kerkgenootschappen en culturele instellingen. Een stichting en vereniging hebben rechtspersoonlijkheid.

Laat u zich bijstaan en voorlichten door deskundigen. U kunt hiervoor prima bij ons kantoor terecht.