mr. G.W.J.M. (George) Hendrikse
mr. G.W.J.M. (George) HendrikseNotaris
mr. I.A.L. (Imca) Segers
mr. I.A.L. (Imca) SegersNotaris
mr. E.A. (Katrin) Sergeeva
mr. E.A. (Katrin) SergeevaNotaris
mr. N. (Naomi) Belt
mr. N. (Naomi) Beltkandidaat-notaris
mr. P.D. (Peter) de Vliegere
mr. P.D. (Peter) de Vliegerejurist
G.P.W. (Gerard) Verhoeven
G.P.W. (Gerard) Verhoevennotarisklerk familiepraktijk
E.J.A. (Esther) Calon
E.J.A. (Esther) Calonregister notarisklerk familiepraktijk
S.C. (Ellis) den Doelder
S.C. (Ellis) den Doelderregister notarisklerk
V.E. (Veronique) de Pooter
V.E. (Veronique) de Pooterregister notarisklerk