Een overlijden binnen uw familie- of vriendenkring is een vervelende gebeurtenis.  Na het regelen van de begrafenis of crematie moeten er vele andere zaken worden geregeld.  Niet alleen moeten praktische zaken worden geregeld, zoals het opzeggen van abonnementen,  maar ook moeten eventuele schulden worden voldaan en moet er een aangifte inkomstenbelasting en een aangifte erfbelasting worden ingediend.

Ons kantoor kan u als erfgenaam of executeur bijstaan bij het regelen van deze zaken.  Een eerste belangrijke vraag die we zullen stellen, is:  is er een testament? Daaruit kan onder andere worden opgemaakt wie de erfgenamen zijn, wat de voorwaarden zijn waaronder wordt geërfd en of er een executeur is.  Als er geen testament aanwezig is,  zullen de erfgenamen worden vastgesteld aan de hand van de wettelijke bepalingen.  Vervolgens zullen de erfgenamen in beginsel gezamenlijk moeten handelen om de nalatenschap af te wikkelen.

Erfgenaam

Als erfgenaam heeft u de keuze de erfenis te aanvaarden of te verwerpen. De aanvaarding kan zuiver geschieden of beneficiair (aanvaarden van de lasten, uiterlijk voor zover er ook baten zijn). Een eenmaal gedane keuze is onherroepelijk en werkt terug tot het ogenblik van het openvallen van de nalatenschap. Hebt u twijfels over de omvang van de nalatenschap of heeft u een vermoeden dat de schulden de bezittingen overtreffen, dan kunt u de erfenis beter verwerpen of beneficiair aanvaarden. Hiervoor moet u een verklaring afleggen bij de griffie van de rechtbank. In de praktijk gaat dit vaak via een volmacht die wij voor u opstellen.

Executeur

Een executeur heeft het beheer over de goederen van de nalatenschap. Dit houdt in dat hij handelingen mag verrichten voor het behoud en onderhoud van de goederen van de nalatenschap. Denk hierbij aan het laten controleren van de woning in de winter, om bijvoorbeeld te voorkomen dat de buitenkraan bevriest.

Tevens moeten alle opeisbare schulden worden voldaan. Om deze taken goed te kunnen vervullen, vereist de wet dat de executeur een boedelbeschrijving maakt, waarin een voorlopige staat van de schulden wordt opgenomen. Voor zover dit nodig is voor het voldoen van de schulden, moet de executeur goederen te gelde maken. Hierbij kunt u denken aan het verkopen van de auto of het opheffen van een spaarrekening om geld vrij te maken om rekeningen te betalen.

Aangifte erfbelasting

Als er een executeur is, is deze verplicht om de aangifte erfbelasting in te dienen. Deze aangifte moet in beginsel binnen 8 maanden na het overlijden van de erflater bij de belastingdienst binnen zijn. Als er geen executeur is moeten de erfgenamen deze aangifte verzorgen.

Rol notaris

Een notaris kan worden betrokken bij de afwikkeling van een nalatenschap. Dit is mogelijk op meerdere ‘niveaus’ van betrokkenheid. Zo kan een notaris tot ‘betrokken notaris’ worden aangewezen. Dan zal de executeur of zullen de erfgenamen alleen met raad en daad worden bijgestaan door de notaris. Van een vergaande bemoeienis is dan geen sprake.
Een andere mogelijkheid is dat de notaris zelf executeur is of dat er een volmacht wordt gegeven aan de notaris / het notariskantoor. De werkzaamheden zullen dan veel verder gaan.

Heeft u vragen over een nalatenschap of de afwikkeling hiervan. Wij helpen u graag verder