Afwikkeling nalatenschap

Een overlijden binnen uw familie- of vriendenkring is een vervelende gebeurtenis.  Na het regelen van de begrafenis of crematie moeten er vele andere zaken worden geregeld.  Niet alleen moeten praktische zaken worden geregeld, zoals het opzeggen van abonnementen,  maar ook moeten eventuele schulden worden voldaan en moet er een aangifte inkomstenbelasting en een aangifte erfbelasting worden ingediend. Axent notarissen helpt u daarbij!

Nalatenschap regelen

Ons kantoor is gespecialiseerd in het regelen van nalatenschappen. Wij kunnen u bijstaan bij alle aspecten van de afwikkeling van een erfenis.

Wij kunnen u helpen bij:

 • Het afgeven van een verklaring van erfrecht

Een verklaring van erfrecht wordt door de notaris afgegeven, vaak op verzoek van de bank en/of andere financiële instanties. In de verklaring van erfrecht verklaart de notaris wie er is overleden, of de overledene een testament had en wie de erfgenamen van de overledene zijn.

 • Hulp bij de aangifte erfbelasting

Over een ontvangen erfenis moet meestal erfbelasting worden betaald. De hoogte van de verschuldigde erfbelasting hangt af van het bedrag van het erfdeel en de relatie van de erfgenaam tot de overledene. Het invullen van de aangifte erfbelasting vereist specialistische kennis. Onze medewerkers hebben daar jarenlange ervaring mee. U kunt (veel) erfbelasting besparen als de aangifte erfbelasting door een deskundige wordt ingevuld.

 • Ondersteuning van executeur

Vaak wordt in een testament een executeur aangewezen: een executeur is degene die namens de erfgenamen de erfenis beheert, waaronder het regelen van de uitvaart, het betalen van de facturen en het doen van de aangiften inkomstenbelasting en erfbelasting. Een executeur is meestal de echtgenoot/partner of een kind van de overledene, maar kan ook een derde zijn. Aangezien de meesten die deze taak toebedeeld krijgen niet dagelijks als executeur optreden, bieden wij regelmatig ondersteuning bij deze omvangrijke taak. Op grond van de wet heeft de executeur namelijk bepaalde verantwoordelijkheden, welke de executeur moet nakomen om later niet door de overige erfgenamen of de belastingdienst te worden aangesproken!

 • Hulp bij de verdeling van de erfenis

Als alle rekeningen zijn betaald, de eventuele woning is verkocht en de erfbelasting is ingediend en de aanslag is opgelegd en betaald, kan de erfenis worden verdeeld. De erfgenamen kunnen de erfenis meestal zelf verdelen, maar wij kunnen u daar uiteraard ook bij helpen. De verdeling kan in de gevallen waarbij een van de echtgenoten nog in leven is en er kinderen zijn, ook uitsluitend “op papier” plaatsvinden. Daarbij worden de vorderingen van de kinderen vastgelegd bij de notaris, zodat bij het overlijden van de langstlevende ouder deze vorderingen aftrekbaar zijn voor de dan te betalen erfbelasting. De verdeling kan ook inhouden dat er daadwerkelijk geld/goederen tussen de erfgenamen worden verdeeld. Het is ook mogelijk dat een van de erfgenamen bepaalde goederen uit de nalatenschap overneemt en de andere erfgenamen daarvoor een vergoeding betaalt. Bijvoorbeeld als een van de erfgenamen de woning wil overnemen. De toedeling van de woning aan een van de erfgenamen dient via de notaris te gebeuren.

 • Volledige afwikkeling nalatenschap

Stel, de erfgenamen wonen in het buitenland of een van de erfgenamen is een goed doel instelling, er zijn heel veel (vaak nog onbekende)erfgenamen of er is onenigheid tussen de erfgenamen, dan kunt u er ook voor kiezen om de gehele afwikkeling van de erfenis aan ons over te laten. Wij nemen als het ware de regie over. Wij halen de eventuele woning van de overledene leeg, schakelen een erkende makelaar in om de woning te verkopen, zeggen de abonnementen op, betalen de openstaande facturen, doen de aangifte inkomstenbelasting en erfbelasting en uiteindelijk verdelen de erfenis tussen de erfgenamen. Kortom, u kunt de afhandeling van een erfenis volledig aan ons overlaten! Uiteraard gaat het bovenstaande altijd in goed overleg met de erfgenamen en worden de erfgenamen op de hoogte gehouden van alle stappen in het proces.

 Veelgestelde vragen over afwikkeling nalatenschap:

 1. Is Axent notarissen alleen actief in Terneuzen?

  Zeker niet! Voor de afwikkeling van een nalatenschap kunt u bij ons terecht ongeacht waar u woonachtig bent. Wij maken daarbij gebruik van moderne communicatiemiddelen, zodat u niet persoonlijk bij ons op kantoor hoeft te verschijnen om onze hulp in te schakelen. Dit kan heel handig zijn als de erfgenamen niet in de buurt wonen of zelfs aan de andere kant van de wereld!

 2. Hoe lang duurt de afwikkeling van een nalatenschap?

  Meestal duurt de afwikkeling van een nalatenschap tussen 1 en 2 jaar. Het is afhankelijk van de complexiteit van de nalatenschap (aantal erfgenamen, ruzie tussen de erfgenamen, bezittingen in het buitenland) hoe lang de afwikkeling duurt. Sommige nalatenschappen lopen wel 10 jaar of langer voordat ze afgewikkeld worden!

 3. Hoeveel kost de afwikkeling van een nalatenschap?

  Wij berekenen de kosten op basis van de gewerkte uren, vandaar dat het moeilijk is om vooraf een kostenopgaaf te maken. Tijdens een vrijblijvend gesprek (bij ons op kantoor, telefonisch of via een on line verbinding) kan een schatting van de kosten worden gemaakt.

 4. Hoe verdeel je een erfenis bij ruzie?

  Regelmatig maken wij helaas mee dat er bij de afhandeling van een erfenis onenigheid bestaat tussen de erfgenamen. Als er inderdaad ruzie is tussen de erfgenamen, is het aan te raden om de afwikkeling over te dragen aan een professional. Wij handelen de erfenis als notaris geheel onpartijdig en onafhankelijk af, waarbij wij rekening houden met de belangen van alle betrokken partijen.

 5. Wat is een kindsdeel?

  Een kindsdeel of een legitieme portie is een wettelijk deel van de erfenis dat toekomt aan een kind van de overledene. Dit deel heeft een kind recht op, ongeacht wat de overledene in zijn testament heeft bepaald. De wijze van de berekening van de legitieme portie is vastgelegd in de wet en gebeurt door de notaris.

 6. Hoeveel erfbelasting moet je betalen?

  De verschuldigde erfbelasting hangt af van de relatie van de erfgenaam tot de overledene. Een echtgenoot/partner heeft een grote vrijstelling voor de erfbelasting en een laag tarief, maar iemand die verder van de overledene af staat, zoals bijvoorbeeld een broer of zus heeft een veel lagere vrijstelling voor de erfbelasting en een veel hoger tarief. De actuele bedragen en tariefpercentages zijn te vinden op de website van de belastingdienst, www.belastingdienst.nl

Heeft u vragen over een nalatenschap of de afwikkeling hiervan. Wij helpen u graag verder