Schenkingsvrijstelling van € 100.000 ten behoeve van eigen woning

Van 1 oktober 2013 tot 1 januari 2015 is er een speciale schenkingsvrijstelling van € 100.000,00 die voor iedereen van toepassing is, mits de schenking verband houdt met de verwerving, verbetering of onderhoud van een eigen woning dan wel verband houdt met afkoop van rechten van erfpacht of opstal met betrekking tot die woning dan wel verband houdt met de aflossing van een eigenwoningschuld of een restschuld. In de aangifte moet een beroep op deze vrijstelling worden gedaan. Voor de goede orde wordt opgemerkt dat bij deze vrijstelling geen leeftijdsgrenzen worden gesteld aan de begiftigde. Evenmin is de vrijstelling beperkt tot schenkingen van ouders aan een kind, zodat de schenking ook mag worden verkregen van een ‘derde’.

Als een kind voor 1 oktober 2013 al eens gebruik heeft gemaakt van de eenmalig verhoogde vrijstelling (de gewone verhoogde vrijstelling of de schenking voor de eigen woning), dan komt de reeds genoten vrijstelling in mindering op het bedrag van € 100.000,00 als het kind een schenking van zijn ouders krijgt.

Een eventueel nadeel kan zijn dat als de schenking wordt gebruikt voor de aflossing van een eigenwoningschuld dat de bank dan boeterente in rekening brengt voor de vervroegde extra aflossing. Dit is afhankelijk van de hypotheekafspraken met de bank.

Verder zal er door aflossing van de eigenwoningschuld minder renteaftrek zijn in Box 1 voor de woningbezitter. Wellicht dat door de aflossing de eigenwoningschuld echter gering of nihil wordt, zodat er vervolgens weer een aftrek voor een geringe of geen eigenwoningschuld ontstaat, zodat de bijtelling in Box 1 teniet wordt gedaan.