Vanaf 1 januari 2014 geldt er een informatieplicht voor een rechtspersoon met een ANBI-status. De volgende gegevens moeten op de website worden gepubliceerd:

  • de officiële naam van de instelling;
  • het nummer dat aan de instelling is toegekend bij inschrijving in het handelsregister;
  • het post- of bezoekadres, het telefoonnummer en het e-mailadres van de instelling;
  • de doelstelling volgens de regelgeving van de instelling;
  • de hoofdlijnen van het actuele beleidsplan van de instelling;
  • de bestuurssamenstelling (namen van de bestuursleden met taken en daarbij behorende bevoegdheden) en het beloningsbeleid van de instelling. Wat betreft het beloningsbeleid gaat het niet alleen om de beleidsbepalers maar ook om de werknemers. Indien van toepassing kan hierbij worden volstaan met een verwijzing naar een van toepassing zijnde CAO of salarisregeling;
  • een actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten van de instelling;
  • de balans en de staat van baten en lasten, met toelichting, van de instelling. Volgens de toelichting moet onder meer het totaal aan ontvangen giften en erfenissen worden vermeld. Hierbij geldt dat in iedergeval de informatie over het laatste boekjaar moet worden vermeld.

Als de stichting zelf geen website heeft, kan deze informatie ook worden gepubliceerd via bijvoorbeeld de website van een branche-organisatie. Ten aanzien van kerkgenootschappen geldt de informatieplicht vanaf 1 januari 2016. Daarnaast geldt er een vrijstelling voor het publiceren van de namen van bestuursleden en voor het publiceren van de balans.

Het verstrekken van informatie is een voorwaarde voor het behouden of verkrijgen van de ANBI-status.