Schenkingsvrijstelling eigen woning per 2018

Er is niet eerder een beroep op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling gedaan

In het kalenderjaar 2018 kan een beroep worden gedaan op de eenmalig verhoogde schenkingsvrijstelling ten behoeve van de eigen woning ter grootte van € 100.800. Dit geldt niet alleen voor een schenking aan een kind, maar ook voor een schenking aan een neef of nicht of uw buurman.

Bij het begrip ’ten behoeve van de eigen woning’ kunt u onder andere denken aan de navolgende situaties:

 • het schenken van een bedrag dat wordt gebruikt voor de aankoop van een eigen woning;
 • het schenken van een bedrag dat wordt gebruikt voor de kosten voor verbetering of onderhoud van de woning;
 • het schenken van een bedrag dat wordt aangewend voor de aflossing van een eigenwoningschuld dan wel een restschuld van een verkochte en geleverde eigen woning.

Enkele voorwaarden hierbij zijn:

 • de verkrijger moet ten tijde van de schenking de leeftijd van 18 jaar reeds hebben bereikt, maar mag de leeftijd van 40 jaar nog niet hebben bereikt;
 • er moet een beroep op de vrijstelling worden gedaan in de aangifte voor de schenkbelasting;
 • de schenking dient onvoorwaardelijk te zijn. Hierop bestaat één uitzondering: het is toegestaan dat de schenking wordt gedaan onder de ontbindende voorwaarde dat de schenking vervalt voor zover deze niet conform de voorwaarden die gelden voor de vrijstelling is besteed aan de eigen woning;
 • het bedrag dient uiterlijk 31 december van het tweede kalenderjaar na het kalenderjaar waarin is geschonken te zijn aangewend voor de eigen woning (indien in 2018 wordt geschonken dient het bedrag uiterlijk op 31 december 2020 ten behoeve van de eigen woning te zijn aangewend);
 • er dient schriftelijk bewijs te kunnen worden geleverd, indien de Belastingdienst hierom verzoekt;
 • als de voor de eigen woning ontvangen bedragen niet of niet tijdig zijn besteed aan een eigen woning, dient de verkrijger dat zelf voor 31 mei van het derde kalenderjaar volgend op het jaar waarvoor een beroep is gedaan de vrijstelling melden aan de inspecteur van de belastingdienst, door middel van een door de belastingdienst vastgesteld formulier.

De schenkingen hoeven per 2017 niet in één kalenderjaar te geschieden, maar mogen worden verspreid over drie achtereenvolgende kalenderjaren, waarbij de schenking in het derde kalenderjaar ook in dat kalenderjaar ten behoeve van de eigen woning dient te zijn besteed. Het bedrag van de verhoogde vrijstelling dat geldt in het eerste kalenderjaar waarop een beroep op de vrijstelling is gedaan, is van toepassing.

Het in de twee volgende kalenderjaren benutten van de nog niet gebruikte ruimte van de verhoogde vrijstelling gaat niet ten koste van de reguliere jaarlijkse vrijstelling in die kalenderjaren (ruim € 5.300 voor kinderen en ruim € 2.100 voor anderen).

Wel dient in het oog te worden gehouden dat de begiftigde de leeftijd van 40 jaar nog niet mag hebben bereikt ten tijde van de schenking in jaar drie (indien van de mogelijkheid van spreiding over drie kalenderjaren gebruik wordt gemaakt).

Er moet ter zake de schenkingen in het eerste kalenderjaar én de twee opvolgende kalenderjaren in de aangifte voor de schenkbelasting voor dat kalenderjaar steeds een beroep op de vrijstelling worden gedaan.

Een bedrag van afgerond € 25.000 voor kinderen en € 2.100 bij een schenking aan anderen mag vrij worden besteed (behoeft niet te worden aangewend ten behoeve van de eigen woning).

Overgangsrecht indien reeds vóór 2018 een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling is gedaan (ziet op schenkingen aan kinderen)

Er is vóór 1 januari 2010 een beroep gedaan op de (aanvullende) eenmalig verhoogde vrijstelling

Hier dienen twee situaties te worden onderscheiden:

 1. Indien een kind vóór 1 januari 2010 een beroep heeft gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling, kan het betreffende kind in 2018 nog een beroep doen op het bedrag van de aanvullende vrijstelling van € 27.871, voor zover het bedrag wordt besteed ten behoeve van de eigen woning.
 2. Indien een kind vóór 1 januari 2010 een beroep heeft gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling én het kind in het kalenderjaar 2015 of 2016 een beroep heeft gedaan op de aanvullende vrijstelling, kan het betreffende kind nog een beroep doen op een bedrag van maximaal € 47.198. Deze aanvullende schenking moet in het kalenderjaar 2018 worden gedaan.

In de jaren 2010 – 2014

Indien een kind in de kalenderjaren 2010 – 2014 een beroep heeft gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling al dan niet aangewend ten behoeve van de eigen woning kan er geen beroep worden gedaan op de aanvullende verhoogde schenkingsvrijstelling.

In de jaren 2015 – 2016

Indien een kind in het kalenderjaar 2015 of 2016 een beroep heeft gedaan op de eenmalig verhoogde vrijstelling, kan er in het kalenderjaar 2018 een beroep worden gedaan op een aanvullende vrijstelling van maximaal € 47.198. Het maakt voor de maximale omvang niet uit of een kind een beroep heeft gedaan op de ‘gewone’ eenmalig verhoogde vrijstelling van (thans) €25.731 of de eenmalig verhoogde vrijstelling ten behoeve van de eigen woning van (thans) € 53.602.

Overige aandachtspunten

Boeterente

Het is van belang dat uw kind, voordat u overgaat tot een schenking aan een kind, bij zijn of haar bank navraagt of er in verband met de (vervroegde) aflossing een boeterente in rekening wordt gebracht.

Renteaftrek

Het is van belang dat de ontvanger van de schenking zich realiseert dat door een schenking ten behoeve van een eigen woning de eigenwoningschuld van hem/haar lager is/wordt dan in de situatie dat er geen schenking wordt gedaan, waardoor de renteaftrek van renten van schulden die behoren tot de eigenwoningschuld (‘hypotheekrenteaftrek’) voor de inkomstenbelasting (nu en in de toekomst) vermindert.

 

Voor meer informatie over het doen van een schenking ten behoeve van de eigen woning en de daaraan verbonden voorwaarden of schenkingen in het algemeen kunt u (telefonisch) contact met kantoor opnemen.