De aan- of verkoop van een woning is niet iets wat hoort bij de dagelijkse activiteiten van een ieder. Daarom is het van belang dit te laten begeleiden door deskundigen. Er kan een makelaar worden betrokken bij het eerste deel van het traject dat veelal eindigt, nadat de koopovereenkomst is getekend. Maar ook een notaris kan u al bij dit deel van het traject behulpzaam zijn, door het opstellen van de koopovereenkomst, zodat er een goede aansluiting is op het vervolg van het traject: de levering.

Koopovereenkomst

Een koopovereenkomst is een onderhandse akte die door (de makelaar of door) de notaris kan worden opgesteld. In de overeenkomst worden alle voorwaarden en bijzonderheden van de koop vastgelegd, waaronder de koopprijs, de uiterlijke leveringsdatum, of er een waarborgsom moet worden betaald en of er roerende zaken achterblijven in de woning.

Bedenktijd

Voor een particuliere koper van een woning geldt een bedenktijd van drie dagen. De bedenktijd gaat in op de dag, nadat een afschrift van de getekende koopovereenkomst is ontvangen en loopt tot 24.00 uur van de derde dag. Er geldt een verlenging van de periode indien er een feestdag of het weekend in valt. Binnen deze periode van drie dagen kan de koper de koopovereenkomst ontbinden zonder opgaaf van redenen. De verklaring tot ontbinding van de koopovereenkomst moet zo mogelijk schriftelijk voor 24.00 uur van de derde dag bij de verkoper binnen zijn.

Akte van levering

Via de akte van levering die wordt ingeschreven in de openbare registers gehouden door het Kadaster wordt de woning op naam gesteld van de koper. In de akte worden de bijzonderheden van de koop (nogmaals) vermeld. De akte is tevens van belang om de koper te binden aan de bijzondere verplichtingen die aan de woning zijn verbonden, zoals een erfdienstbaarheid (bijvoorbeeld dat de brandgang achter de woning moet worden vrijgehouden) of een kwalitatieve verplichting (een verplichting om iets te dulden of niet te doen, bijvoorbeeld het niet belemmeren van het uitzicht van de buurman).
Veelal wordt bij de notaris ook meteen de feitelijke aflevering van de woning geregeld, dat wil zeggen dat de sleutels worden overgedragen. Vanaf dit moment moet de koper de woning hebben verzekerd.

Overdrachtsbelasting

Het tarief voor de overdrachtsbelasting is 2% bij de overdracht van een woning. Als tegelijk met de woning de bijbehorende garage of een (apart) stuk tuin wordt overgedragen, geldt daarvoor ook dat er 2% overdrachtsbelasting is verschuldigd. Voor overdracht van ander onroerend goed, zoals een bedrijfspand of een perceel grond, geldt nog het tarief van 6%.

Ontbindende voorwaarde

In de koopovereenkomst kunnen ontbindende voorwaarden worden overeengekomen. Een veel voorkomende ontbindende voorwaarde is de financieringsvoorwaarde. Als de koper voor een bepaalde datum de financiering niet rond krijgt, kan de koopovereenkomst worden ontbonden. Veelal zijn de kosten die tot dan toe inmiddels zijn gemaakt, wel voor rekening van de koper.

Wij helpen u graag verder bij de (ver)koop van uw woning.